Kiểu dữ liệu Logic có kí hiệu là bool và có 2 giá trị là True hoặc False. Biến thuộc kiểu dữ liệu này sẽ có thể chỉ nhận được 1 trong 2 giá trị trên và có thể tham gia vào cấu trúc câu lệnh điều kiện trong Python.

Giá trị Logic

Trong lập trình, các phép toán so sánh hay các phép toán logic chỉ có thể có giá trị đúng (True) hoặc sai (False). Bạn có thể tự mình đặt bất cứ qui chuẩn nào trong việc biểu diễn kết quả đánh giá của các phép toán so sánh và logic. Nhưng suy cho cùng, những cách qui ước trên cũng chỉ cho ra 2 đáp án duy nhất là đúng (True) hoặc sai (False).

Trong Python, khi bạn thực hiện các phép toán cần đến kết quả True hoặc False thì những phép toán ấy sẽ được Python đánh giá và trả về kết quả với kiểu dữ liệu bool.

c = 3>2
print (c, type(c))

Cũng như vậy, khi bạn dùng trong câu lệnh if, Python cũng sẽ trả vê kết quả True hoặc False cho các phép toán ấy.

if 3>2 :
  print('3 lon hon 2')

Đánh giá biến và giá trị.

Hàm bool() cho phép bạn có thể đánh giá bất kì giá trị, biến nào và trả về giá trị True hoặc False.

x = 8
y = 'hola'
z = ''
print(bool(x))
print(bool(y))
print(bool(z))

Và khi dùng hàm bool(), bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Mọi chuỗi đều là True, trừ chuỗi rỗng;
  • Mọi số đều là True, trừ số 0;
  • Mọi List, Tupple, Set, Dictionary đều là True, trừ mấy cái rỗng;
  •  Các giá trị như False, None đều được trả về False.

Những điều trên nếu được tận dụng tốt thì chúng ta có thể rút ngắn độ dài chương trình của chúng ta. Và khiến cho việc sửa lỗi diễn ra dễ dàng hơn.

Categorized in: