Trong Python, kiểu dữ liệu số được chia thành 3 loại:

  • Số nguyên: int;
  • Số thực: float;
  • Số phức: complex.

Khi bạn gán giá trị kiểu số cho biến, Python sẽ tự động nhận biết kiểu dữ liệu và ghi nhớ kiểu dữ liệu đó cho bạn.

x = 3
y = 7.89
z = 4+5j

Để xác định kiểu dữ liệu của số mà bạn vừa gán vào biến, bạn chỉ cần dùng hàm “type()”.

x = 3
y = 7.89
z = 4+5j
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Số nguyên:

Số nguyên là một tập hợp các số nguyên dương và số nguyên âm không bao gồm số thập phân. Trong Python, kiểu dữ liệu Int có định nghĩa không quá khác biệt so với định nghĩa trên.

a = 10
print(a , type(a))

Và có một điều đặc biệt của Python so với các ngôn ngữ lập trình khác đó chính là với phiên bản Python 3.x thì kiểu dữ liệu Int này có độ dài lưu trữ vô hạn. Điều này cho phép bạn tính toán với những con số cực kì lớn – điều mà các ngôn ngữ lập trình khác đơn giản là KHÔNG THỂ làm được.

Số thực:

Kiểu số thực là tập hợp các số nguyên và các số thập phân. Và khi viết số thực trong Python, chúng ta sẽ dùng dấu “.” Để phân cách phần nguyên và phần thập phân.

f = 7.455115
print(f, type(f))

Số thực trong Python có độ chính xác xấp xỉ 15 chữ số thập phân. 

Số phức:

Nếu bạn chưa biết đến số phức, mình khuyên bạn có thể bỏ qua phần này luôn. Và trong thực tế thì lập trình căn bản và vài mảng khác trong lập trình Python bạn không hề cần các kiến thức về số phức.

Số phức trong Python nói riêng và toán học nói chung bao gồm 2 thành phần:

<phần thực> + <phần ảo> + “j”

Trong đó, phần thực và phần ảo là các số thực. Còn “j” là đơn vị ảo trong toán học với j2 = -1.

Khai báo trong Python như sau:

c = 4 + 5j
print(c,type(c))

Ép kiểu:

Trong Python và các ngôn ngữ lập trình khác, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu của một số sang kiểu dữ liệu khác để phù hợp cho tính toán hoặc phù hợp với kiểu dữ liệu của biến lưu trữ.

Để làm được điều đó, chúng ta chỉ cần viết với cú pháp sau:

<tên biến> = <kiểu dữ liệu> ( <giá trị>)

Lưu ý: bạn hoàn toàn không thể ép kiểu số phức sang một kiểu dữ liệu khác được.

x = 3
y = 5.44
z = 5+4j
c = float(x)
print(c, type(c))
c = int(y)
print(c,type(c))

Categorized in: