Vòng lặp (loop) là một thuật ngữ dùng để diễn tả một hành động hay một cụm hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Ví Dụ: Khi đánh trứng, bạn phải khuấy đũa lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng trộn đều vào nhau mới dừng.

Và trong Python thì chúng ta 2 dạng vòng lặp chính đó là:

 • for
 • while

Vòng lặp for có thường được sử dụng để lặp các biến dữ liệu có trong list , tuple hay string,… hoặc được sử dụng để lặp có giới hạn.

Python
for vars in data:
 #statement

''' Trong đó:
vars là các biến tạm dùng để chứa dữ liệu sau mỗi lần lặp.
data là một list, tuple hoặc string,... chứa giá trị cần lặp.
'''
Python
for i in range(0, 10)
 #statement
'''Trong đó:
vars là các biến tạm dùng để chứa dữ liệu sau mỗi lần lặp.
range(0, 10) là hàm trả về 1 chuỗi số, bắt đầu từ 0 theo mặc định và tăng dần thêm 1 (theo mặc định) và dừng trước một số được chỉ định.
'''

 VD: Mình sẽ khai báo 1 string str = "laptrinh" và dùng vòng lặp for để lặp ra từng ký tự của nó.

Python
strs = "laptrinh"
for t in strs:
  print(t)
"""
Output:
l
a
p
t
r
i
n
h
"""

Vòng lặp lồng nhau:

Python
strs = "code"
for i in strs:
 for j in range(4):
  print(j)
 print(i)

"""
Output:
0
1
2
3
c
0
1
2
3
o
0
1
2
3
d
0
1
2
3
e

"""

Lệnh break :

Với câu lệnh break, chúng ta có thể dừng vòng lặp trước khi nó lặp qua hết các mục trong chuỗi lặp. Ví dụ: dừng vòng lặp khi gặp khoảng trống

Python
strs = "lap trinh"
for t in strs:
 if t == " ": break;
 print(t)
"""
Output:
l
a
p
"""

Lệnh continue trong for

Không giống như câu lệnh break, continue trong vòng lặp sẽ không kết thúc vòng lặp, thay vào đó sẽ bỏ qua đoạn lặp hiện tại và đến lượt lặp tiếp theo. Ví dụ: khi gặp khoảng trống, sẽ bỏ qua và tiếp tục vòng lặp cho đến hết.

Python
strs = "lap trinh"
for t in strs:
 if t == " ": continue;
 print(t)
"""
Output:
l
a
p
t
r
i
n
h
"""

>>Tham Khảo Thêm: Vòng Lặp While Trong Python

Categorized in: