Press ESC to close

Or check our Popular Categories...

Kiểu dữ liệu logic

1 Article
1
2 Min Read
0 5

Kiểu dữ liệu Logic có kí hiệu là bool và có 2 giá trị là True hoặc False. Biến thuộc kiểu dữ liệu này sẽ có thể chỉ nhận được 1 trong 2 giá trị trên và có thể tham gia vào cấu trúc câu lệnh điều kiện trong Python.

Continue Reading