Press ESC to close

Or check our Popular Categories...
2 Min Read
0 83

Kiểu dữ liệu Logic có kí hiệu là bool và có 2 giá trị là True hoặc False. Biến thuộc kiểu dữ liệu này sẽ có thể chỉ nhận được 1 trong 2 giá trị trên và có thể tham gia vào cấu trúc câu lệnh điều kiện trong Python.

Continue Reading
5 Min Read
0 17

Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ nhớ RAM, được sử dụng để lưu trữ thông tin. Bạn có thể gán thông tin cho một biến, và có thể lấy thông tin đó ra để sử dụng. Khi một biến được khai báo, một vùng trong bộ nhớ sẽ dành cho các biến.

Continue Reading