Python

Python
Lập trình

Vòng Lặp For Trong Python

Vòng lặp (loop) là một thuật ngữ dùng để diễn tả một hành động hay một cụm hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Đọc Tiếp >>
Python
Lập trình

Kiểu dữ liệu Logic trong Python

Kiểu dữ liệu Logic có kí hiệu là bool và có 2 giá trị là True hoặc False. Biến thuộc kiểu dữ liệu này sẽ có thể chỉ nhận được 1 trong 2 giá trị trên và có thể tham gia vào cấu trúc câu lệnh điều kiện trong Python.

Đọc Tiếp >>
Python
Lập trình

Biến trong Python

Trong lập trình, biến (variable) là tên của một vùng trong bộ nhớ RAM, được sử dụng để lưu trữ thông tin. Bạn có thể gán thông tin cho một biến, và có thể lấy thông tin đó ra để sử dụng. Khi một biến được khai báo, một vùng trong bộ nhớ sẽ dành cho các biến.

Đọc Tiếp >>